Privacyverklaring

Welke persoons- en bedrijfsgegevens verwerken we?

Involve Ethics kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Involve Ethics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Involve Ethics verstrekt. Involve Ethics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam organisatie, functie, vestigingsplaats van organisatie, website van organisatie.

 • Als u opdrachtgever bent / wordt van Involve Ethics verzamelen wij van uw organisatie ook het KvK nummer, BTW nummer, IBAN nummer, naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon financiële administratie.

 • Als u er specifiek mee hebt ingestemd mogen we uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven, artikelen, aanbiedingen en gerelateerde zaken.

 • Als er via social media of andere derde partijen contact is tussen u en Involve Ethics kan Involve Ethics uw via de social media of andere derde partijen beschikbare profiel- en persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor hebben we uw gegevens nodig? Involve Ethics verwerkt uw persoonsgegevens:
 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

 • om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 • in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

 • als u een dienst hebt afgenomen, om te factureren.

 • om u artikelen, updates, nieuwsberichten en andere notificaties te kunnen sturen.

 • om u, indien u dit uitdrukkelijk toegestaan hebt, aanbiedingen te kunnen doen van diensten van Involve Ethics.

 • om het aanbod en de cursusinhoud van Involve Ethics te verbeteren en beter af te stemmen op uw situatie.

 • indien van toepassing om via social media met u te kunnen communiceren

 • om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.

  Involve Ethics gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden. Als u wilt dat (bepaalde) gegevens door ons worden verwijderd uit onze verwerking, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via privacy@involve-ethics.nl.

Laatst bijgewerkt: 29-06-2018

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Involve Ethics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Involve Ethics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt en wettelijk gezien noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

Wat is de policy m.b.t. links naar websites van andere partijen?
Als u via onze website, social media kanalen of via andere communicatie die u van ons ontvangt, terecht komt op de website van een derde, gelden de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde. Involve Ethics controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet. Involve Ethics is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Involve Ethics naar verwijst of linkt. Daarom adviseren wij je om ook de privacy policies van de derde partijen goed door te nemen alvorens hen (persoonlijke) informatie te verschaffen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar privacy@involve-ethics.nl. Involve Ethics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Involve Ethics kan u vragen uw identiteit aan te tonen indien u verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering indient.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Involve Ethics met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Als u geen marketing-, nieuws- en/of promotie berichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die in de betreffende mails zijn opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar privacy@involve-ethics.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, hieraan voldoen.

Als er via social media communicatie bestaat tussen u en Involve Ethics, kan het zijn dat u via die weg nog wel berichten van ons ontvangt. Involve Ethics is niet verantwoordelijk voor het al dan niet toestaan van uw ontvangst van notificaties via uw social media kanalen.

Cookiebeleid
Op de website van Involve Ethics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Involve Ethics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van uw gegevens
Involve Ethics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Involve Ethics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Involve Ethics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Involve Ethics op via privacy@involve-ethics.nl.

www.involve-ethics.nl is een website van Involve Ethics. Involve Ethics is als volgt te bereiken:

Involve Ethics, t.a.v. Marlie van der Heijden - Drossaard 19, 5591 LH Heeze. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71819622 Telefoon: +31(0)40 240 7028 E-mailadres: info@involve-ethics.nl.

Involve Ethics gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bovendien hebben wij een eigen “code of ethics” die we hanteren om vertrouwelijke kwesties vertrouwelijk te houden. Wettelijk gezien hebben wij geen beroepsgeheim. Wij volgen daarom de richtlijnen en bescherming die geboden wordt door de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze bescherming geldt uitdrukkelijk voor (medewerkers van) opdrachtgevers en voor medewerker(s) van Involve Ethics, of derden ingehuurd door Involve Ethics teneinde het verlenen van gespecialiseerde diensten.

In onze trainingen en workshops werken wij met geanonimiseerde casussen, tenzij de casus en alle benodigde en/of besproken details daarvan, openbaar zijn. In onze administratie pseudonimiseren wij indien van toepassing de casusdetails van onze opdrachtgevers. Wij dragen er zorg voor dat details van de casus enkel aan de organisatie kunnen worden gelinkt als toegang is verkregen tot aanvullende informatie die versleuteld is opgeslagen. Bij inschrijving aan een activiteit georganiseerd door Involve Ethics gaan deelnemers akkoord met een geheimhoudingsovereenkomst die zij bij aanvang ter plaatse persoonlijk inzien en ondertekenen onder toezicht van medewerker van Involve Ethics.